Programma's

Prestaties

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

8

0

0

Programma 2 Veiligheid

6

1

0

Programma 3 Openbare ruimte

50

3

0

Programma 4 Milieu

6

1

0

Programma 5 Jeugd en onderwijs

8

2

0

Programma 6 Apeldoorn activeert

13

1

0

Programma 7 Zorg en welzijn

7

1

1

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

23

1

0

Programma 9 Door! met de buitenstad

20

1

0

Programma 10 Bedrijfsvoering

21

1

0

Totaal prestaties

162

12

1

Zoals u in de bovenstaande tabel kunt zien kennen wij 175 prestaties. Omdat we alleen rapporteren over de oranje en rode kleuren, kan bij het lezen van deze rapportage het beeld ontstaan dat veel niet naar wens verloopt. Dat is niet zo. We kunnen de meeste zaken realiseren binnen de kaders die in de begroting zijn gesteld, 162 van de 175 prestaties lopen volgens plan.

We verwachten een positief saldo over 2017 van ongeveer € 4,5 miljoen. Dat is na verrekening met de bestemmingsreserves, exclusief de Reserve Sociaal Domein en de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). In de tabel hieronder ziet u bij welke begrotingsprogramma's financiële afwijkingen ontstaan. U vindt een analyse van de verschillen in de financiële toelichting bij de programma's. Bij deze turap vindt u begrotingswijzigingen voor een aantal afwijkingen, veelal technisch van aard zoals de budgettair neutrale mutaties die voortvloeien uit de nieuwe DVO met Accres. Bij het opstellen van deze turap zijn wij ervan uitgegaan dat deze begrotingswijzigingen al zijn verwerkt.
Per saldo laat het sociaal domein een nadeel van € 2,0 miljoen zien. Bij de jaarstukken zullen wij u voorstellen om dit saldo te verrekenen met de reserve sociaal domein. Ook zullen we u voorstellen om de extra opbrengst van € 3,2 miljoen van het Grondbedrijf te storten in de ARG.

Saldo voor bestemming

€ 4,5 miljoen

Voorlopige bestemmingsvoorstellen

  • Nadeel sociaal domein onttrekken uit de reserve*
  • Storting resultaat TTR Grondbedrijf in Algemene Reserve Grondbedrijf

€ 2,0 miljoen
-€ 3,2 miljoen

Storting resultaat in Algemene Reserve

€ 3,3 miljoen

* Delen van de programma's 5, 6 en 7 worden verrekend met de reserve sociaal domein.
Resultaat Grondbedrijf
In de begroting 2017 (MPG 2017) is voor het Grondbedrijf rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 4,8 miljoen. We verwachten echter een voordelig resultaat van € 8,0 miljoen waardoor ten opzichte van de begroting er sprake is van een extra resultaat van € 3,2 miljoen. Het verwachte resultaat van € 8,0 miljoen zal bij de jaarrekening 2017 worden gestort in de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). Deze reserve komt daarmee eind 2017 naar verwachting uit op ca. € 23,5 miljoen.
Kijken we naar het risicoprofiel van het Grondbedrijf dan is de verwachting dat de omvang van de ARG eind 2017 ca. € 12 miljoen zou moeten bedragen. Dit is € 3 miljoen lager dan het risicoprofiel bij het MPG 2017. Zoals in de turap Grondbedrijf is aangegeven, zijn er onzekerheden die een positief maar ook negatief effect kunnen hebben op zowel het nu verwachte resultaat als op de verwachte omvang van het risicoprofiel. Op basis van wat we nu weten, lijkt een afdracht van de ARG van € 11,5 miljoen (23,5 minus 12 miljoen) mogelijk. Dit komt bovenop de hierboven genoemde storting van € 3,2 miljoen verwacht resultaat 2017. Gezien de onzekerheden die er zijn, kan pas bij de jaarrekening 2017 worden bepaald wat de definitieve afdracht vanuit de Reserve Grondbedrijf aan de Algemene Reserve kan zijn.

x € 1.000,-

Taakveld

Lasten

Baten

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

N

9.932

I

V

12.910

I

Programma 2 Veiligheid

N

1.420

I

V

1.900

I

Programma 3 Openbare ruimte

V

350

I

V

203

I

Programma 4 Milieu

N

250

I

V

100

I

Programma 5 Jeugd en onderwijs

N

1.950

I

V

200

I

Programma 6 Apeldoorn activeert

N

3.054

I

V

1.427

I

Programma 7 Zorg en welzijn

V

1.773

I

N

500

I

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

V

224

I

N

I

Programma 9 Door! met de buitenstad

V

2.933

I

N

102

I

Programma 10 Bedrijfsvoering

N

371

I

N

I

Totaal

Voordeel

4.441

Doorwerking effecten naar de MPB 2018-2021
Een aantal ontwikkelingen in deze Turap is structureel van aard, maar de financiële effecten zijn reeds verwerkt in de MPB 2018-2021. Dit geldt bijvoorbeeld voor het nadeel van de BUIG.  Ons college heeft besloten het nadeel van de BUIG, oplopend tot € 2,3 miljoen in 2021, structureel in de MPB 2018-2021 te verwerken. Het nadeel op de OZB van per saldo € 0,6 miljoen en het structurele nadeel van € 0,1 miljoen als gevolg van vermindering regiodienstverlening op inkomensvoorzieningen zijn echter nog niet meegenomen. We merken verder op dat de gevolgen van de Septembercirculaire vanwege het eerder uitbrengen van deze Turap nog niet verwerkt zijn. Op grond van de onder andere positieve economische ontwikkelingen verwachten we een structureel voordeel op de algemene uitkering in te kunnen boeken. Zoals gebruikelijk verwerken we deze mutaties in de eerste begrotingswijziging 2018 en betrekken we die bij de Voorjaarsnota 2018.

Toprisico's

Gewijzigde risico's

Overige risico's

10

6

53

We zien dat 6 toprisico's zijn gewijzigd. Bij de programma's worden de gewijzigde toprisico's toegelicht. U kunt de overige risico's bekijken door hierop bij de programma's "door te klikken".