(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves
Subtotaal
voordeel € 2.933
nadeel € 102
Totaal
voordeel € 2.831