(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
Subtotaal
nadeel € 9.932
voordeel € 12.910
Totaal
voordeel € 2.978