Inleiding risico's dient nog te komen

Gewijzigde risico's

642 Structureel onvoldoende budget bijstand
In de VJN is een doorrekening van de BUIG opgenomen, die resulteerde in een oplopend extra tekort van structureel € 2,3 miljoen. Dit oplopende tekort is daarin niet als last, maar als een risico gepresenteerd.
De  oorzaken waardoor er t.o.v. de VJN voor met name de jaren 2018 t/m 2020 hogere tekorten ontstaan:

  1. Het volume stijgt, op basis van de ontwikkeling t/m mei 2017, sterker dan de toename in de referentiegemeenten en de in de meicirculaire opgenomen maatstaf voor 2017. Deze sterkere toename is in de MPB 2018-2021 opgenomen in de doorrekening van de BUIG;
  2. Het eigen risico is gestegen van 7,5% in 2016 via 8,75% in 2017 en 2018 naar 10% vanaf 2019; een toename budget leidt automatisch tot een toename van het eigen risico. Vanaf 2018 is bovendien sprake van een rijksvergoeding gebaseerd op 100% objectief model.

Binnen het programma 6 “Apeldoorn Activeert” wordt ingezet op bestandsreductie en daarmee tekortreductie, door het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Omdat het tekort op de bijstandsuitgaven van de gemeente Apeldoorn nog boven de eigen risico grens ligt, zal een afname van het aantal uitkeringen in eerste instantie tot een lager beroep op de Vangnetregeling BUIG leiden. Pas als  het tekort binnen de marges van het eigen risico valt, zal een afname van het aantal bijstandsgerechtigden ook daadwerkelijk tot minder gemeentelijke uitgaven leiden.